99 Women 1969
زیرنویس فارسی

"ماری" وارد بخش زنان یک زندان در جزیره ای دورافتاده شده و شماره نود و نه را دریافت می کند.آنها توسط نگهبانان و زندانبانان دیوانه ای کنترل می شوند.وقتی وزیر دادگستری رئیس زندان را تعویض می کند او تصور می کند زندگی اش بهتر خواهد شد اما...

Dangerous Moves 1984
زیرنویس فارسی

فیلم داستان دو مرد را که در فینال مسابقات قهرمانی شطرنج جهان با هم مسابقه می دهند.یکی از آنها یهودی 52 ساله اهل شوروی که صاحب عنوان جهانیست و دیگری نابغه ای 35 ساله که سالها قبل به غرب پناهنده شده است...

The Light at the Edge of the World 1971
زیرنویس فارسی

 دزدان دریایی فانوس دریایی یک جزیره سنگی را اشغال می کنند.آنها نقشه ای شیطانی در سر داشته و از فانوس برای گمراه کرده کشتیها و غارت بقایای آنها استفاده می کنند.یکی از کارکنان فانوس دریایی موفق به فرار شده و سرسختانه با دزدان دریایی مبارزه می کند...